باسمه تعالي

ایجاد شرایط وفرصت هایی که رشد و پرورش خلاقیت ، استعداد و توانایی دانش آموزان را به تناسب شرایط فردی و علایق آنها فراهم نماید یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است، لذا ایجاد زمینه هایی برای معلمان علاقه مند و مستعد که با روحیه ی تحقیق و پژوهش در تعمیق و توسیع آموخته های خود اهتمام دارند امری ضروری است.تشکیل انجمن های علمی – آموزشی معلمان و ایجاد فرصت های مناسب برای حضور و مشارکت جمعی در انواع فعالیت های علمی و پژوهشی یکی از بهترین راهکارها، برای تامین هدف فوق است

انجمن ریاضی :
همو‌اره‌ رياضيات‌ با سايرفعاليت‌‌ها‌ى‌ زندگی‌، ‌از جمله ‌آموزش ، تجارت ، کارهای ‌اد‌ار‌ى‌، فنى‌، ‌علمى‌ وفر‌هنگى‌ ‌ارتباط‌ د‌اشته‌ ‌است‌.
‌اما‌ از حدود ۳۰ سال‌ پيش‌، شا‌هد يک‌ ‌انفجارو‌اقعى‌ در زمينه ی‌ تعد‌اد حوزه‌‌هايى‌ ‌هستيم‌ که‌ با پيشرفته‌ترين‌ پژو‌هش ها‌ى‌رياضى‌ در ارتباط است : ‌از کدنگار‌ى‌ گرفته‌ تا پرد‌ازش‌ تصوير، از مزایده ها و مناقصه ها تا صنايع‌ ‌هو‌انورد‌ى‌، از هنر های رایانه ای و انیمیشن گرفته تا جلوه هایتصویری در فیلم های سینمایی ، ‌از ديسک ها‌ى‌نور‌ى‌گرفته‌ تا تلفن‌ ‌همر‌اه‌، ‌از دنيا‌ى‌ ‌اقتصاد و ‌امور مالى‌ گرفته‌ تا فناور‌ى‌ ‌عالى‌، ‌ازدنيا‌ى‌ ‌آکادميک‌ تا جهان‌ صنعت‌، ‌ریاضیات حضوری مقتدرانه و غیر قابل انکار دارد. حضور رياضيات‌ در ‌همه‌‌ ی عرصه‌‌ها در دنيا‌ى‌ ‌امروز رو به‌ ‌افز‌ايش‌ ‌است‌، و در ‌عين‌ حال‌ نبايدفر‌اموش‌ کرد که‌ رياضيات‌به‌‌عنو‌ان‌ نظامى‌ که‌ سرچشمه‌ دقت‌ و شادمانى‌ ‌است‌‌از ملاحظات‌ فلسفى‌ و ‌از ‌آثار و بد‌ايع‌ ‌هنر‌ى‌ نيز ‌الهام‌ مى‌گيرد. انجمن معلمان ریاضی استان خوزستان فعالیت های خود را در سال 1377 با اهداف زیر آغاز نموده و با همت والای همکاران گرامی نامهربانی ها را تحمل نموده است.

اهداف:
-
اشاعه فرهنگ مشارکت گروهی در حل مسائل و دستیابی به یافته های جدید
-
ایجاد فرصت برای شناسایی استعداد ها و توانایی های فردی و ایجاد علاقمندی بیشتر به موضوعات ریاضی
-
کمک به توسعه ی دید و نگرش معلمان ریاضی نسبت به حوزه های گوناگون علم ریاضی ، موضوعات ریاضی کاربردی ، توانایی در حل مسائل جدید و و آشنایی آنها با منابع گسترده ی علمی ( فراتر از کتب درسی(

- هدایت معلمان ریاضی در استفاده صحیح از سایت های علمی و ایجاد فرصت دستیابی آنان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور
-
ایجاد زمینه ی مشارکت معلمان ریاضی علاقه مند در انجام پژوهش ها و تهیه ی مقالات علمی – آموزشی و شرکت در کنفرانس های علمی
-
هماهنگ کردن فعالیت های علمی و فراهم آوردن زمینه های انتقال تجربیات بین معلمان ریاضی شهرستان ها و مناطق استان
-
کمک به برنامه های آموزش ریاضی در جایی که آموزش های رسمی در ارائه ی آن ناتوان است.